Ref. af Generalf.

Referat af Generalforsamlingen 1. februar 2020.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent:  Eric Erichsen og Hanne Schmidt.

Beretning: Kim fremlagde en beretning for afdelingens aktiviteter.  Se bilag 1.  Efterfølgende var der nogle kommentarer til valgkampen.  En savnede at der ikke havde været en evaluering efterfølgende.  En anden nævnte at vi som parti har en stor fordel vedr. materiale at vi har listevalg i modsætning til de andre, hvor kandidater kæmper mod hinanden, og de derfor hver især udarbejder valgmaterialer for dem selv.  En tredje mente det var frås af papir med alle de mange små hæfter med hvert sit emne, og mente at vi burde kunne nøjes med et hæfte der tog det alle mener op.  De mange små hæfter ender bare med at flyde og forurene rundt alle vegne.

Ingen tvivl om, at have et butikslokale op til et valg er alletiders.     Der var ros til høringssvar på kommuneplanen som ligger på hjemmesiden.  Der var ros til Dorthe som hjemmesideansvarlig.  Facebook siden Vores Ø samordnes med Øst.

Beretning fra Per Hess fra Amager Vest Lokaludvalg.
Peter kom med en kort beretning om hvad lokaludvalget på 24 medlemmer er for en størrelse. Partirepræsentanter udpeges af partierne i BR og de lokale valg hvor foreninger opstiller folk.
Synes at samarbejdet går rigtig godt, og uanset partitilhørsforhold slutter man sammen om lokale problemstillinger. For AVLU´s afstemninger gælder almindelig flertal.
Udvalget har 4 arbejdsgrupper der vedr. Byggeri, Planlægning og Miljø, Børn og Unge, Kultur, og Social og Erhverv. Man hr 3 mill. kr. der fordeles til lokale aktiviteter.
Peter synes det er et godt demokratisk forum. Det blev modsagt af Hanne, som kunne berette at strukturen flere steder udnyttes af enkelte personer med ønske om at fremme egne interesser, og at det gnidningsfrie samarbejde ikke fungere lige godt i de andre bydelsudvalg.
Det er en meget beskeden gruppe borgere (30 – 40 stykker) der overhovedet deltager i det repræsentationsskab der vælger folk. Der er ingen krav til hvor mange medlemmer foreninger har, eller hvordan de er udpeget. Hun mener Enhedslisten burde tage ideen om direkte demokratisk valgte bydelsråd op igen.
Peter savner en slags lokal baggrundsgruppe som han kan diskutere nogle af de ting de har oppe, f.eks. vedr. cykelstien over fælleden fra Artillerivej til Ørestad Nord, hvor der er et skisma mellem natur og by, og ofte trafikkaos når der er alt for mange cyklister og gående på en gang.

Beretning fra Michael Neumann om Københavns bestyrelse.
Der har været mange og tidsbelastende møder over lang tid. Ikke mindst om den såkaldte voldtægtssag, hvor bestyrelsen valgte at støtte de to forurettede. Bestyrelsen har gennem hele forløbet holdt fast i, at man ikke udtaler sig om sagens indhold og omstændigheder, men kun om de virkninger, det måtte have på Enhedslisten. Den anklagede blev frikendt, og der vil ingen repressalier være mod den frifundnes fortsatte medlemskab.
Almene boliger.
Man har diskuteret problemer der knytter sig til ghettolovgivningen, bl.a. i Tingbjerg. I 2015 gik Ø ind for en udviklingsplan, der indbefattede opførelse af nye private boliger og inddragelse af fredede områder. Samtidig har der været diskussioner om nogle rækkehuse for handicappede, som enten skulle renoveres eller nedrives. Beboerne i disse huse var dog sikret genhusning og ret til at vende tilbage, og Enhedslisten har rejst krav om, at beboerne får udgifter betalt.
Efter at folk i Tingbjerg har organiseret sig i Almen Modstand er der kommet samling blandt beboerne om modstand mod nedrivning. Flere Enhedsliste medlemmer dannede i september sammen med flere hundrede beboere en kæde langs bebyggelsen som demonstration mod det. Hvis udviklingsplanen ikke kunne gennemføres, ville ghettoloven komme i anvendelse, og ca. 1500 boliger skulle sælges eller nedrives.
I en afstemning 8 mod 8 fastholdtes den oprindelige støtte til denne udviklingsplan.

Vedr. budgettet kom der forbedringer på handicapområdet, men ikke til det sociale, som fortsat er underprioriteret. Der er store interesser på spil ves at omlægge fritidsordninger til SFO, man kan spare på pladskrav og personale.

En endelig kommuneplan er sendt i høring, men intet i de små ændringer der er tilføjet løser problemerne med jordspekulationen i København, der kan sikrer lokalisering af nødvendige offentlige tilbud til befolkningen eller stiller om at der bestemte steder kun kan bygges alment.

Københavns bestyrelsens arbejdsgrupper skal frem over hver indkalde til et årligt møde for alle medlemmer.

3. Regnskab. Dorthe fremlagde et regnskab der blev vedtaget.

4. Indkomne forslag: Ingen

5. Handlingsplan for tiden til næste generalforsamling.
Bestyrelsen havde ikke udarbejdet forslag, men lod det være op til generalforsamlingen at komme med forslag. Her er en liste over 12 ikke – prioriterede ideer som blev fremlagt.

Der var lidt snak om fremtidige medlemsmøder. For en del år siden afveg man årtiers faste månedlige mødedage, efter et år hvor fremmødet var under al kritik. Herefter har der været lidt mere uregelmæssig indkaldelsespolitik, bortset fra de vedtægtsbestemte; årsmødets delegeret valg og generalforsamlingen. Bestyrelsen skal tage denne afdelings mødeproblemstilling op til genovervejelse.

1. Bestyrelsens møder er åbne, derfor bør de annonceres for en længere periode af gangen.
2. 1. Maj mødet på Chr. havn sammen med de andre afdelinger fortsætter
3. Vi skal deltage i klima- og demokratifestivalen på Amager.
4. Intromøde for nye skal henlægges til september.
5. Vi skal iværksætte sociale og kulturelle arrangementer (f.eks. teater og film) gerne med
diskussion bag efter.
6. Offentlige politiske møder f.eks. på cafe Ingolf, med henblik på kommunevalget i 2021.
7. Sommerudflugt til Trekroner i et historisk- og byudviklingsperspektiv (Lynetteholmen,
Refshale øen, havnetunnel). Anette og Eric står for sejlende transport. (Gorm og Hanne
kan evt. fortælle om før og nu. Mon der er mulighed for projektor med billeder ?)
8. Forsøge at skabe kontakter i Ørestad. Er der mulighed for at holde offentlige møder
derude ? (skole og børneinstitutioner er det store emne for børnefamilier lige nu).
9. Bestyrelsen skal sikre god tid i forvejen til møder der vedr. beslutninger på årsmødet,
så vi kan nå at komme med bidrag.
10. I forbindelse med den diskussion om partiudviklingen, som HB har sat i gang, bør vi også
lokalt komme med bidrag til hvordan vi kan mobilisere medlemmerne.
11. Vi skal støtte demonstrationen den 14. marts om at skrotte budgetloven. (Den
socialdemokratiske fagbevægelse støtter ikke sloganet Skrot budgetloven).
12. Vi skal støtte en indsamling for at financiere Bitten Vivi Jensens advokatsalær i hendes
kamp mod Frederiksberg kommunes politianmeldelse.

6. Budget:
Dette blev vedtaget med en enkelt rettelse der overfører kr. 15.000 fra Valg til Lokale aktiviteter, så der her står kr. 20.000 som både kan bruges til valgbutik og sommerudflugt.
Alle medlemmer skal huske på, at afdelingen betaler for deltagelse i diverse kurser og arrangementer partiet står for.

7. Valg af bestyrelse, revisor og andre valgte repræsentanter for det kommende år (jf.§6, §8 og §9).
Den gamle bestyrelse blev genvalgt, og som ny indtrådte Thomas Friis Jørgensen som overtager kontaktperson-hvervet fra Eric.
Bestyrelsen ser herefter således ud:
Thomas Friis Jørgensen, kontaktperson
Eric Erichsen, Bestyrelsesmedlem
Kim Jezus Henriksen, Bestyrelsesmedlem
Michael Neumann, Bestyrelsesmedlem
Dorthe Pedersen, Kasserer
Jørgen Kolding fortsætter som Revisor.

Vi glemte regionsrepræsentanterne. Går ud fra de gamle fortsætter.
Peter Hess medlem af Amager Vest Lokaludvalg, er udpeget for 4 år i træk og fortsætter følgelig. Dorthe Pedersen er fortsat suppleant.

8. Eventuelt.
På sidste medlemsmøde om partiudviklingen sad vi en ret bedaget skare og beklagede at vi ikke så mange unge eller yngre aktive medlemmer til vores møder. Dorthe har set på aldersspredningen i afdelingen Amager Vest:
144 personer er mellem 24 og 60 år
56 personer er med i SUF
50 personer er 60+. De gamle udgør et mindretal, men er ofte flinke til at dukke op.
Kønsfordelingen er næsten 50-50, der er 114 kvinder og 112 mænd.